Biuro projektu: 
    Europerspektywa
    ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
    tel./fax: 81 444 58 16
    info@europerspektywa.pl


  

    Aktualności:
 

Koniec realizacji projektu
zobacz więcej...

Konferencje upowszechniające
zobacz więcej...

Warsztaty szkoleniowe
zobacz więcej...

Odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej

zobacz więcej...

Uzyskaliśmy pierwsze rekomendacje od kuratoriów oświaty

zobacz więcej...


Zebranie sieci tematycznej
zobacz więcej...

Zobacz wszystkie aktualnościPrzydatne linki:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego:

www.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny:
www.efs.gov.pl

Europerspektywa
www.europerspektywa.pl
 

NEWSLETTER
Zachęcamy do subskrybcji

Nazwa instytucji
Miejscowość
Adres email
   

 


O projekcie

Cel:

Opracowanie i wyposażenie placówek zawodowego kształcenia specjalnego w narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne składające się na program przygotowania ucznia z niepełnosprawnością umysłową w wieku ponadgimnazjalnym do przejścia z edukacji na rynek pracy (school to work transition) oraz nabycie umiejętności jego stosowania przez nauczycieli tych placówek.

Produkty: [powróć na górę strony]

I. PRODUKT FINALNY
Program wspierania ucznia z niepełnosprawnością umysłową do funkcjonowania w środowisku pracy składający się następujących elementów:

1. Narzędzia diagnostyczne
a. Do badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych
Narzędzie będzie służyć do określania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów z niepełnosprawnością umysłową jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauki konkretnego zawodu. Narzędzie powinno być stosowane przed rozpoczęciem przez ucznia edukacji zawodowej.
b. Do badania poziomu przystosowania ucznia do funkcjonowania środowisku pracy o różnym poziomie wsparcia
Narzędzie służyć będzie do diagnozowania poziomu przystosowania ucznia do funkcjonowania w środowisku pracy. Wynik badania tym narzędziem posłuży jako wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców w podejmowaniu decyzji o poszukiwaniu przez ucznia / skierowaniu go do pracy w środowisku o odpowiednim poziomie wsparcia (otwarty rynek pracy, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej). Narzędzie powinno być stosowane na końcu edukacji zawodowej. Może być również wykorzystywane w trakcie edukacji w celu diagnozowania zmian w poziomie przystosowania do funkcjonowania w środowisku pracy. Kwestionariusz będzie przeznaczony do używania przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i doradców zawodowych pracujących z uczniem.

2. Metodyka pracy z uczniem
Metodyka będzie obejmować ok. 15 godz. zajęć grupowych i wskazania do pracy indywidualnej z uczniem. Celem tych zajęć będzie kształtowanie kompetencji psychospołecznych i organizacyjnych ucznia niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy.
Opracowane zostaną podręczniki dla nauczyciela i rodzica oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Powstaną dwa równoległe programy dedykowane oddzielnie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Metodyka powinna być wykorzystywana w ostatnich etapach edukacji ucznia, bezpośrednio przed wejściem na rynek pracy.

II. PRODUKTY POMOCNICZE
a) ekspertyza dotycząca metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w Anglii

 Otwórz plik (Polska wersja językowa, PDF 1MB)

 Otwórz plik (Angielska wersja językowa, PDF 765KB)

b) studium literatury naukowej dotyczącej edukacji i pracy osób z upośledzeniem umysłowym

 Otwórz plik (PDF 708KB)

c) raport z badań pracodawców zatrudniających i niezatrudniających osoby z niepełnosprawnością umysłową, nauczycieli i dyrektorów szkół specjalnych oraz absolwentów i ich rodziców będący podstawą do wypracowania rezultatów na dalszych etapach projektu

 Otwórz plik (PDF 2MB)

d) analiza aktualnie dostępnych koncepcji opisu i oceny zainteresowań i kompetencji zawodowych

 Otwórz plik (PDF 547KB)


e) analiza aktualnie stosowanych metodyk wspierania rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnością

 Otwórz plik (PDF 545KB)

f) założenia metodologiczne do produktu finalnego

 Otwórz plik (PDF 717KB)Obszar realizacji [powróć na górę strony]

Projekt realizowany jest w Lublinie, a wypracowane rezultaty zostaną udostępnione placówkom kształcenia specjalnego w województwach lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
W każdym z tych województw, na zakończenie projektu w 2012 roku odbędą się konferencje szkoleniowo-promocyjne. Na każdym etapie realizacji projektu wszystkie placówki kształcenia specjalnego z tych województw będą otrzymywać newsletter z projektowymi aktualnościami.

Etapy realizacji projektu [powróć na górę strony]

1. Diagnoza i analiza problemu (sierpień – październik 2010)
- studium literatury naukowej dotyczącej edukacji i pracy osób z upośledzeniem umysłowym (desk research)
- opracowanie przez eksperta z Wielkiej Brytanii ekspertyzy dotyczącej metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w Anglii
- wizyta studyjna polskich ekspertów w Newcastle (Anglia) w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową oraz zakładach pracy, które ich zatrudniają bądź uczą pracy
- badania pracodawców, nauczycieli i dyrektorów placówek kształcenia specjalnego, absolwentów tych placówek oraz ich rodziców

2. Opracowanie założeń metodologicznych do Programu (wrzesień – październik 2010)
– Zostaną one wypracowane na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów z wykorzystaniem:
- doświadczeń brytyjskich
- wyników badań przeprowadzonych w poprzednim etapie
- dwóch opracowań naukowych dotyczących
- aktualnie dostępnych koncepcji opisu i oceny zainteresowań oraz kompetencji zawodowych oraz
- aktualnie stosowanych metodyk wspierania rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnością.

3. Opracowanie narzędzi diagnostycznych (listopad 2010 – marzec 2011)
Powstanie pierwsza część produktu finalnego, na którą składać się będą:
- narzędzie do diagnozowania zainteresować zawodowych
- narzędzie do badania poziomu przystosowania ucznia do funkcjonowania w środowisku pracy
Pierwsze narzędzie przejdzie pełną procedurę psychometryczną przyjętą w konstruowaniu narzędzi pomiaru psychologicznego (badania pilotażowe, standaryzacja, normalizacja, analiza rzetelności i trafności)

4. Opracowanie metodyki (listopad 2010 – marzec 2011)
Powstanie druga część produktu finalnego, na którą składać się będą:
- program 15 godzin zajęć zróżnicowanych i dostosowanych osobno dla uczniów z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia
- podręczniki dla nauczyciela i rodzica
- zeszyt ćwiczeń dla ucznia

5. Testowanie opracowanego produktu (kwiecień 2011 – I kwartał 2012
Przed przystąpieniem do testowania wypracowany produkt będzie musiał uzyskać akceptację zespołu ekspertów powołanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Testowanie produktu polegać będzie na przebadaniu zainteresowań zawodowych uczniów, ich udziale w trwającym jeden semestr programie zajęć (metodyka) oraz badaniu poziomu przystosowania do pracy przed i po programie.

6. Analiza efektów testowanego produktu (lipiec 2010 – I kwartał 2012)
w trakcie testowania produktu raz w miesiącu będą miały miejsca spotkania personelu projektu i ekspertów z nauczycielami realizującymi wypracowany produkt finalny, w trakcie których omawiane będą efekty jego wdrażania. Firmie zewnętrznej zostanie zlecona ewaluacja.

7. Opracowanie finalnej wersji metodologii wraz ze wszystkimi materiałami (I i II kwartał 2012
– z okresu testowania produktu zostaną wyciągnięte wnioski, w rezultacie czego zostanie opracowana i przedstawiona w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego do walidacji finalna wersja produktu.

8. Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki (II kwartał 2012)
Etap upowszechniania i wdrażania produktu finalnego do stosowania będzie poprzedzony pozytywną decyzją zespołu ekspertów powołanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
W ramach tego zadania zostanie zorganizowanych 6 konferencji (w Lublinie, Warszawie, Kielcach, Olsztynie, Rzeszowie i Białymstoku) promujących wypracowany produkt oraz 4 subregionalne warsztaty w woj. lubelskim, w trakcie których nauczyciele nauczą się stosować narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne. Ponadto w specjalistycznych pismach oświatowych ukażą się artykuły promujące i przedstawiające gotowy produkt oraz opracowany zostanie folder prezentujący efektywność stosowania wypracowanego produktu i ok. 20 min. program o pracy zawodowej z osobami z upośledzeniem umysłowym.

[powróć na górę strony]


 

              Strona główna| O projekcie| Partnerzy| Eksperci| Kącik metodologiczny| Kontakt