Biuro projektu: 
    Europerspektywa
    ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
    tel./fax: 81 444 58 16
    info@europerspektywa.pl


  

    Aktualności:
 

Koniec realizacji projektu
zobacz więcej...

Konferencje upowszechniające
zobacz więcej...

Warsztaty szkoleniowe
zobacz więcej...

Odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej

zobacz więcej...

Uzyskaliśmy pierwsze rekomendacje od kuratoriów oświaty

zobacz więcej...


Zebranie sieci tematycznej
zobacz więcej...

Zobacz wszystkie aktualnościPrzydatne linki:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego:

www.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny:
www.efs.gov.pl

Europerspektywa
www.europerspektywa.pl
 

NEWSLETTER
Zachęcamy do subskrybcji

Nazwa instytucji
Miejscowość
Adres email
   

 


O projekcie

Etapy realizacji projektu

1. Diagnoza i analiza problemu (sierpień – październik 2010)
- studium literatury naukowej dotyczącej edukacji i pracy osób z upośledzeniem umysłowym (desk research)
- opracowanie przez eksperta z Wielkiej Brytanii ekspertyzy dotyczącej metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w Anglii
- wizyta studyjna polskich ekspertów w Newcastle (Anglia) w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową oraz zakładach pracy, które ich zatrudniają bądź uczą pracy
- badania pracodawców, nauczycieli i dyrektorów placówek kształcenia specjalnego, absolwentów tych placówek oraz ich rodziców

2. Opracowanie założeń metodologicznych do Programu (wrzesień – październik 2010)
– Zostaną one wypracowane na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów z wykorzystaniem:
- doświadczeń brytyjskich
- wyników badań przeprowadzonych w poprzednim etapie
- dwóch opracowań naukowych dotyczących
- aktualnie dostępnych koncepcji opisu i oceny zainteresowań oraz kompetencji zawodowych oraz
- aktualnie stosowanych metodyk wspierania rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnością.

3. Opracowanie narzędzi diagnostycznych (listopad 2010 – marzec 2011)
Powstanie pierwsza część produktu finalnego, na którą składać się będą:
- narzędzie do diagnozowania zainteresować zawodowych
- narzędzie do badania poziomu przystosowania ucznia do funkcjonowania w środowisku pracy
Pierwsze narzędzie przejdzie pełną procedurę psychometryczną przyjętą w konstruowaniu narzędzi pomiaru psychologicznego (badania pilotażowe, standaryzacja, normalizacja, analiza rzetelności i trafności)

4. Opracowanie metodyki (listopad 2010 – marzec 2011)
Powstanie druga część produktu finalnego, na którą składać się będą:
- program 15 godzin zajęć zróżnicowanych i dostosowanych osobno dla uczniów z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia
- podręczniki dla nauczyciela i rodzica
- zeszyt ćwiczeń dla ucznia

5. Testowanie opracowanego produktu (kwiecień 2011 – I kwartał 2012
Przed przystąpieniem do testowania wypracowany produkt będzie musiał uzyskać akceptację zespołu ekspertów powołanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Testowanie produktu polegać będzie na przebadaniu zainteresowań zawodowych uczniów, ich udziale w trwającym jeden semestr programie zajęć (metodyka) oraz badaniu poziomu przystosowania do pracy przed i po programie.

6. Analiza efektów testowanego produktu (lipiec 2010 – I kwartał 2012)
w trakcie testowania produktu raz w miesiącu będą miały miejsca spotkania personelu projektu i ekspertów z nauczycielami realizującymi wypracowany produkt finalny, w trakcie których omawiane będą efekty jego wdrażania. Firmie zewnętrznej zostanie zlecona ewaluacja.

7. Opracowanie finalnej wersji metodologii wraz ze wszystkimi materiałami (I i II kwartał 2012
– z okresu testowania produktu zostaną wyciągnięte wnioski, w rezultacie czego zostanie opracowana i przedstawiona w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego do walidacji finalna wersja produktu.

8. Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki (II kwartał 2012)
Etap upowszechniania i wdrażania produktu finalnego do stosowania będzie poprzedzony pozytywną decyzją zespołu ekspertów powołanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
W ramach tego zadania zostanie zorganizowanych 6 konferencji (w Lublinie, Warszawie, Kielcach, Olsztynie, Rzeszowie i Białymstoku) promujących wypracowany produkt oraz 4 subregionalne warsztaty w woj. lubelskim, w trakcie których nauczyciele nauczą się stosować narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne. Ponadto w specjalistycznych pismach oświatowych ukażą się artykuły promujące i przedstawiające gotowy produkt oraz opracowany zostanie folder prezentujący efektywność stosowania wypracowanego produktu i ok. 20 min. program o pracy zawodowej z osobami z upośledzeniem umysłowym.
 

              Strona główna| O projekcie| Partnerzy| Eksperci| Kącik metodologiczny| Kontakt